Obchodní podmínky

Eva Filipová
Minská 775/4, Praha 10, 101 00
+420 737 949 457 (po-pá 14-18)
eva@la-petite.cz
Provozovatel není plátce DPH.
 
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.la-petite.cz
a blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
 
Jediným přijímaným způsobem platby je platba předem na účet prodávajícího. Po zaplacení kupní ceny bude zboží skladem odesláno kupujícímu. Zvláštní podmínky se uplatní u výroby zboží na zakázku.
 
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém nebo slovenském jazyce.
 
Fotografie zboží je pořízena tak, aby barevné provedení co nejvíce odpovídalo skutečnosti.
Skutečná barevnost se ale může lišit kvůli nastavení monitoru kupujícího.

 Objednávky

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných povinných údajů a náležitostí. Po zaslání objednávky obdržíte email s potvrzením vaší objednávky a termín dodání (nebo jeho návrh).
 
Pokud bude kupující požadovat storno objednávky, je nutné storno provést písemně na adresu eva@la-petite.cz, a to před odesláním zboží kupujícímu.
 
Veškeré informace o změně stavu objednávky jsou odesílány na e-mail kupujícího, jenž je pečlivě sleduje, a jakékoliv nesrovnalosti neprodleně nahlásí prodávajícímu.
 
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Přidat do košíku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 1939117193/0800, Iban CZ40 0800 0000 0019 3911 7193 , BIC SWIFT GIBACZPX vedený u společnosti Česká spořitelna (dále jen „účet prodávajícího“).
 
Kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží skladem bude kupujícímu odesláno až po připsání platby za zboží na účet prodávajícího.
Cena oznámení na míru a grafické práce na zakázku jsou určeny po dohodě s kupujícím. U prací na zakázku si účtujeme 50% zálohu. Realizace bude započata ihned po připsání zálohy na účet prodávajícího. Při zrušeni zakázky v průběhu její realizace, bude záloha vrácena. Objednavatel je vsak povinen zaplatit 1000 Kč jako skicovné.
 
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Doručování zboží

 Druhy dopravy:
1) zaslání Českou poštou
2) osobní odběr v Café Boutique Minská 775/4, Praha 10 - Vršovice
 

V případě osobního odběru se kupující s prodávajícím dohodne na termínu převzetí zboží.
V případě zaslání zboží prodávající odešle kupujícímu zboží, které je skladem nejpozději do dvou pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího.
 
Doba vyhotoveni a cena oznámení na míru a grafické práce na zakázku jsou určeny po dohodě s kupujícím.
 
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Odstoupení od kupní smlouvy

Od kupní smlouvy nelze odstoupit v případě dodávky zboží upraveného podle přání kupujícího.
 
Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího eva@la-petite.cz. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené. V případě, že zboží bylo vráceno nepoškozeno, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu na účet kupujícího (bez nákladů vynaložených na dodání zboží), a to do 5 pracovních dnů od doručení vráceného zboží.
 
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Odpovědnost za vady, záruka

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Autorské právo

Kupující se podpisem kupní smlouvy zavazuje dodržovat licenční podmínky ke zboží (dílu) v souladu s autorským zákonem. Za porušení těchto licenčních podmínek se považuje za závažný delikt proti smlouvě, a proto se stanovuje smluvní pokuta ve výši dvojnásobku ceny díla.

Zdrojová (tzv. otevřená) elektronická data se nepředávají. Pokud si přejete vlastnit práva k volnému použití mnou vytvořeného návrhu, můžete jej odkoupit. Cena odkupu je stanovena dohodou, obvykle činí desetinásobek ceny samotného grafického návrhu. V případě odkupu předávám plný grafický návrh ve formátu pdf, v křivkách i v původní podobě pro úpravy, včetně informace o použitých fontech.

Předmět zakázky, předložené návrhy a všechny jejich vývojové fáze jsou autorským dílem ve smyslu Autorského zákona a jejich neoprávněné užití může být i trestním činem.

K udělení licence k užití díla, které je autorským dílem, dochází dnem převzetí díla kupujícím, přičemž účinnost licence nastává dnem úplného zaplacení fakturované částky. Pro udělení licence nad rámec §50, ods. 3 Autorského zákona se sjednává zvláštní licenční smlouva.

Dílo, které je autorské dílo, je dílem vytvořeným na objednávku ve smyslu §61 Autorského zákona. Kupující (odběratel) může proto použít dílo pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Vlastnictví hmotné podstaty díla, rozmnoženiny nebo elektronických dat k dílu neopravňuje odběratele nakládat s dílem ve smyslu autorskoprávním a ani ho neopravňuje k úpravám, jinému použití a změnám díla.
 
Skicovné neobsahuje autorskou odměnu a jeho zaplacením proto nevzniká plátci skicovného nárok autorské dílo užít.

Kupující souhlasí s použitím díla k propagaci prodávajícího. Prodávající je oprávněn umístit na dílo autorskou značku tak, aby nenarušil samotné dílo.
V ostatních záležitostech zde nespecifikovaných se postupuje podle Autorského zákona.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 5. 2017.