Autorské právo

Kupující se podpisem kupní smlouvy zavazuje dodržovat licenční podmínky ke zboží (dílu) v souladu s autorským zákonem. Za porušení těchto licenčních podmínek se považuje za závažný delikt proti smlouvě, a proto se stanovuje smluvní pokuta ve výši dvojnásobku ceny díla.

Zdrojová (tzv. otevřená) elektronická data se nepředávají. Pokud si přejete vlastnit práva k volnému použití mnou vytvořeného návrhu, můžete jej odkoupit. Cena odkupu je stanovena dohodou, obvykle činí desetinásobek ceny samotného grafického návrhu. V případě odkupu předávám plný grafický návrh ve formátu pdf, v křivkách i v původní podobě pro úpravy, včetně informace o použitých fontech.

Předmět zakázky, předložené návrhy a všechny jejich vývojové fáze jsou autorským dílem ve smyslu Autorského zákona a jejich neoprávněné užití může být i trestním činem.

K udělení licence k užití díla, které je autorským dílem, dochází dnem převzetí díla kupujícím, přičemž účinnost licence nastává dnem úplného zaplacení fakturované částky. Pro udělení licence nad rámec §50, ods. 3 Autorského zákona se sjednává zvláštní licenční smlouva.

Dílo, které je autorské dílo, je dílem vytvořeným na objednávku ve smyslu §61 Autorského zákona. Kupující (odběratel) může proto použít dílo pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Vlastnictví hmotné podstaty díla, rozmnoženiny nebo elektronických dat k dílu neopravňuje odběratele nakládat s dílem ve smyslu autorskoprávním a ani ho neopravňuje k úpravám, jinému použití a změnám díla.
 
Skicovné neobsahuje autorskou odměnu a jeho zaplacením proto nevzniká plátci skicovného nárok autorské dílo užít.

Kupující souhlasí s použitím díla k propagaci prodávajícího. Prodávající je oprávněn umístit na dílo autorskou značku tak, aby nenarušil samotné dílo.
V ostatních záležitostech zde nespecifikovaných se postupuje podle Autorského zákona.